PRIVACY STATEMENT

1) Algemeen: Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van NUTRIFARMA . Om dat vertrouwen te behouden, hebben wij van de bescherming van de privacy van alle bezoekers en klanten van NUTRIFARMA en haar website http://www.nutrifarma.be (hierna genoemd de “Website”) onze prioriteit gemaakt. NUTRIFARMA wil benadrukken dat zij ten allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de Europese privacywet – de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” – van 25 mei 2018 ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 

NUTRIFARMA kan van tijd tot tijd en om welke reden dan ook deze privacyverklaring aanpassen, aanvullen of verbeteren.

Om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden op deze Website, doet u er goed aan deze privacyverklaring te lezen. Deze privacyverklaring dient te worden gelezen in samenhang met de legal disclaimer van NUTRIFARMA.

 

2) Verwerking persoonsgegevens: Als u deze Website gebruikt en/of uw persoonsgegevens meedeelt, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 

– Soorten gegevens: Via deze Website worden volgende persoonsgegevens verzameld: naam, adres, woonplaats, eventueel afwijkend afleveradres,  telefoonnummer, e-mailadres en indien van toepassing het BTW-nummer. Indien u een order plaatst, bewaren we ook uw orderhistorie.

Net als vele andere websites, verzamelt de Website automatisch bepaalde technische informatie betreffende haar bezoekers, zoals het Internet Protocol (IP) adres van de computer van de bezoeker, het IP-adres van de Internet Service Provider, de datum en het tijdstip waarop de bezoeker de Website heeft bezocht, het internetadres van de website die u direct heeft doorverwezen naar deze Website, het besturingssysteem gebruikt door de bezoeker, de bezochte afdelingen op de Website, de bezochte pagina’s op de Website en de informatie die werd bekeken, alsook al het materiaal dat gepost werd of gedownload werd van de Website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor de technische behoeften van de Website, voor doeleinden van systeembeheer om de Website te verbeteren, ter verbetering van de dienstverlening en voor commerciële doeleinden.

 

– Wanneer u niet langer haar nieuwsbrief of informatie met betrekking tot haar producten en diensten wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven door te klikken op “uitschrijven” onderaan de emailberichten.

 

– Persoonsgegevens worden bewaard ‘zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn’. Zolang een klant een account heeft, blijven de gegevens bewaard. Enkel op vraag van de klant kan het account verwijderd worden. Gegevens die vanwege een wettelijke verplichting langer dienen bewaard worden, zoals facturen en creditnota’s, worden bij verwijdering van de persoonsgegevens niet verwijderd.

 

– Openbaarmaking van informatie aan derden: Geen informatie betreffende haar bezoekers zal openbaar gemaakt worden aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is om een dienst aan u te leveren (bv. om online betaling mogelijk te maken, om u producten en/of diensten te leveren, om krediet- en bepaalde veiligheidscontroles uit te voeren). Voor alle situaties waarbij de wet dit voorschrijft, dient, voorafgaand aan de gegevensoverdracht, uw toestemming te worden verkregen of heeft u de mogelijkheid u te verzetten tegen dergelijke overdracht. Daarnaast heeft NUTRIFARMA de plicht om uw persoonsgegevens over te maken aan de bevoegde autoriteiten, indien zij in het bezit zijn van een gerechtelijk bevel.

 

De gegevens kunnen door NUTRIFARMA eveneens verwerkt worden in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien de privacywetgeving in dergelijk land niet gelijkaardig is aan de Europese privacy wetgeving, zal NUTRIFARMA de gepaste beschermende maatregelen treffen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen.

 

U dient er rekening mee te houden dat de gegevens die door u eventueel op publieke plaatsen worden gepost, zoals maar niet beperkt tot commentaren op het discussieforum of klantenbeoordelingen, door iedereen geconsulteerd kunnen worden.

 

3) Gebruik van het e-mailadres: Uw e-mailadres zal enkel gebruikt worden voor bovengenoemde doeleinden. In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of paswoord verkocht of verhuurd worden aan derden. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten of diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van NUTRIFARMA .

 

4) Rechten van de bezoeker: U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke types van persoonsgegevens NUTRIFARMA betreffende u beschikt en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten wijzigen of verwijderen. U kunt dit recht uitoefenen door NUTRIFARMA te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich naar behoren identificeert. Daarnaast beschikt u ook over het recht om u, op uw verzoek en kosteloos, tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op directe marketing.

 

5) Veiligheid: NUTRIFARMA handhaaft strikte beleids- en beveiligingsmaatregelen om te garanderen dat de bezoekersinformatie in haar computersystemen en – bestanden wordt beschermd. Haar werknemers hebben alleen toegang tot de bezoekersinformatie die zij nodig zouden hebben om hun werk uit te voeren en om aan u een dienst te leveren. Alle werknemers zijn verplicht om de privacy van de bezoekers te respecteren.

 

NUTRIFARMA doet al het mogelijke om haar servers, applicaties en databases veilig en vrij te houden van ongeoorloofde toegang en gebruik, door gebruik te maken van fysieke, administratieve en technologische maatregelen om de bescherming van deze informatie te behouden. Evenwel kan niemand 100% veiligheid garanderen. In geval van een bijzondere bezorgdheid betreffende de veiligheid van bepaalde persoonsgegevens, is het aan de bezoeker om te beslissen die informatie niet te verzenden via het Internet.

 

6) Contact: NUTRIFARMA is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. In geval van vragen, gelieve ons schriftelijk te contacteren op:

 

NUTRIFARMA nv

Cederstraat 18a, 2220 Heist op den Berg (België) 

WHAT CAN HELP ME WITH MY PROBLEM?

Wat is de oplossing op mijn probleem?

WAT KAN MIJ HELPEN MET MIJN PROBLEEM?

Quelle est la solution à votre problème ?