1) Algemeen: Welkom op de website van ALFA: https://www.alfa.be (hierna aangeduid als “Website”). Alfa is een geregistreerd merk van de firma NUTRIFARMA. Gelieve kennis te willen nemen van onze basisregels (hierna aangeduid als het “Document”) alvorens gebruik te maken van onze diensten en/of onze website. Gelieve er rekening mee te houden dat elke keer dat u gebruik maakt van de Website of onze diensten, de laatste versie van dit Document uw gebruik zal beheersen en dus impliceert dat u akkoord gaat. Indien u niet akkoord gaat met een bepaling van dit Document of u ondervindt hinder bij het lezen ervan, vraagt NUTRIFARMA u vriendelijk om haar te contacteren en in tussentijd ieder gebruik te staken.
2) Aard van de aangeboden informatie: De beschikbare informatie is van algemene aard. Deze wordt beschikbaar gesteld op een “zoals het is” basis en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de Website, gedrukte media en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

Alle informatie gerelateerd aan gezondheidsklachten, producten en behandeling, is alleen geplaatst voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als vervanging van het advies van eigen arts of deskundige, of enig informatie op of in een productverpakking of label. Lees voor gebruik van de producten de informatie op of in de verpakking of label aandachtig door. Nutrifarma kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het al of niet bereiken van het te verwachten resultaat en eventuele consequenties daarvan.

Voedingssupplementen mogen niet als vervanging voor een gevarieerde voeding worden gebruikt.

De aangeboden informatie is gebaseerd op betrouwbaarheid en heeft een informerend karakter. De inhoud op de Website en in gedrukte media is met zo groot mogelijke zorg samengesteld. Wanneer u de informatie raadpleegt, gaat u ermee akkoord dat u niet enkel vertrouwt op de informatie die hier verstrekt wordt, maar ook zo nodig medisch advies inwint bij een medisch adviseur/deskundige. Het gebruik van deze informatie maar ook de toepassing ervan is geheel voor uw eigen risico. Nutrifarma is niet aansprakelijk voor schade van welke aard, rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaan door het gebruik van de door haar geleverde koopwaar of ten gevolge van de verschafte informatie op haar website of de toepassing daarvan.

 

3) Aansprakelijkheden: NUTRIFARMA levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de inhoud van de informatie zo volledig, correct, nauwkeurig en bijgewerkt als mogelijk is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn, zal NUTRIFARMA proberen dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, verzoekt NUTRIFARMA u haar te contacteren (zie contactgegevens onderaan dit Document).

 

NUTRIFARMA spant zich in om de Website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken, veroorzaakt door technische fouten, zoveel als mogelijk te beperken. NUTRIFARMA kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet-toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan NUTRIFARMA u dan ook geen ononderbroken toegang garanderen.

 

NUTRIFARMA is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.).

 

NUTRIFARMA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verklaringen gedaan of gepubliceerd door derden en heeft geen enkele verplichting om onjuiste gegevens, informatie, conclusies of adviezen gepubliceerd door derden met betrekking tot deze of iedere andere informatiebron verstrekt door NUTRIFARMA.

Echter, niets in dit Document sluit de aansprakelijkheid van NUTRIFARMA uit voor opzet of bedrog.

 

4) Links naar websites van derde partijen: Deze Website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover NUTRIFARMA geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. NUTRIFARMA kan geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

 

5) Intellectuele eigendom: Alle teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze Website worden weergegeven en via bedrukte media gecommuniceerd worden, zijn eigendom van NUTRIFARMA en mogen slechts gereproduceerd of meegedeeld worden aan het publiek na de uitdrukkelijke, voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van NUTRIFARMA.

De naam en het logo van NUTRIFARMA alsook haar merken en handelsnamen (oa ALFA en BETA) zijn beschermd door nationaal recht. NUTRIFARMA alsook deze Website zijn onderworpen aan het Belgische recht en de auteursrechten dienaangaande behoren toe aan NUTRIFARMA.

 

6) Bescherming van de persoonsgegevens: Alle persoonsgegevens kunnen worden gebruikt met volgende doelstellingen:

De gegevens die we verzamelen zijn: naam, adres, woonplaats, eventueel afwijkend afleveradres,  telefoonnummer, e-mailadres en indien van toepassing het BTW-nummer. Indien u een order plaatst, bewaren we ook uw orderhistorie. De gegevens zijn vertrouwelijk. NUTRIFARMA zal optreden als verantwoordelijke van deze gegevens in overeenstemming met de Europese privacywet – de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” – die sinds 25 mei 2018 van toepassing is.

Persoonsgegevens worden bewaard ‘zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn’. Zolang een klant een account heeft, blijven de gegevens bewaard. Enkel op vraag van de klant kan het account verwijderd worden. Gegevens die vanwege een wettelijke verplichting langer dienen bewaard worden, zoals facturen en creditnota’s, worden bij verwijdering van de persoonsgegevens niet verwijderd.

 

7) Toepasselijk recht en rechtbank: Dit Document is onderworpen aan, en alle geschillen dienaangaande dienen beslecht te worden in overeenstemming met het Belgische recht. Elk geschil aangaande het bestaan of de toepassing van dit Document en de interpretatie of uitvoering ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar NUTRIFARMA haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

 

8) Divers: Indien enige bepaling van dit Document wordt beschouwd als onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, zal deze bepaling los staan van de rest van dit Document en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

 

9) Contact: Indien u nog verdere informatie wenst of wenst opmerkingen te maken, gelieve dan NUTRIFARMA schriftelijk te contacteren op:

 

NUTRIFARMA nv

Cederstraat 18a, 2220 Heist op den Berg (België)

WHAT CAN HELP ME WITH MY PROBLEM?

Wat is de oplossing op mijn probleem?

WAT KAN MIJ HELPEN MET MIJN PROBLEEM?

Quelle est la solution à votre problème ?